Het schoolbestuur

“Stichting BOOM” is het schoolbestuur of bevoegd gezag van zeven scholen voor bijzonder (katholiek) onderwijs. De naam BOOM staat voor Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel. In 1998 is de stichting ontstaan door samenvoeging van de katholieke schoolbesturen uit Oisterwijk en Moergestel.

Op de website www.stgboom.nl treft u algemene informatie aan over onze stichting en kunt u doorklikken naar de websites van de individuele scholen. U wordt van harte uitgenodigd om deze website te bezoeken omdat er steeds actuele informatie aantreft.

Besturen:

In 2011 heeft het schoolbestuur een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het voormalige schoolbestuur is belast met het toezicht, de algemeen directeur is uitvoerend bestuur geworden. Op een aantal wezenlijke punten geeft het algemeen bestuur vooraf haar goedkeuring, de uitvoerend bestuurder besluit daarna hierover en zorgt voor uitvoering.

Het uitvoerend bestuur laat zich bijstaan door een aantal adviseurs waaronder het directeurenteam, de DAR (Directie Advies Raad). Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden. Nieuw beleid wordt voorbereid door de uitvoerend bestuurder, samen met de DAR.

De uitvoerend bestuurder vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.

Medezeggenschap:

Op elke school is een Medezeggenschap Raad (MR) geïnstalleerd en op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR).

De directeur overlegt met de MR over zaken die de school betreffen.

Van elke MR neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig met het algemeen beleid van de stichting waarover de uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt.

Onze plannen:

In het strategisch beleidsplan van 2011-2015 zijn de belangrijkste items beschreven:

1.      Implementatie van het personeelsbeleid door o.a.

 • opbrengst- en resultaat gericht werken
 • het verder vormgeven van kwaliteitszorg
 • identiteit en merkwaarden van Stg. BOOM laten leven
 • het stimuleren van een lerende organisatie binnen een professionele cultuur
 • het concretiseren van mobiliteitsbeleid, functiedifferentiatie en - werkgelegenheidsbeleid
 • het versterken van efficiënt financieel beleid

2.       Vormgeven van Passend Onderwijs door

 • het invoeren van één zorgroute: handelingsgericht werken
 • directe instructie met activerende doelen
 • het vormgeven van het nieuwe samenwerkingsverband met de zorgplicht
 • inzet van School Maatschappelijk Werk en samenwerken met Centrum voor Jeugd en Gezin
 • het vormgeven van kwaliteitszorg via de pdca-cirkel (plan do check en act)
 • het versterken van de ondersteuning van kinderen met de partners Brede School

3.       Werken aan de brede school gedachte en huisvesting    
          door

 • bezinnen op de tussenschoolse opvang en ontwikkelen van dag arrangementen
 • de brede scholen optimaal in te richten
 • het versterken van digitale ontwikkelingen en sociale media
 • het verder uitbouwen van netwerken
 • het aantrekkelijk maken onze scholen.

In 2010 zijn de merkwaarden van de stichting geformuleerd. Dit betreft passie, ambitie, resultaat, betrokkenheid en groei. Het zijn 5 herkenbare waarden die verwijzen naar ons logo. Zo maken we onze missie waar: “Stichting BOOM, bijzonder in onderwijs”.

Voor verdere informatie:

Bij vragen en / of problemen op het niveau van de school is de leerkracht / directeur het eerste aanspreekpunt. Meestal wordt daar een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, kunt u de stap zetten naar de uitvoerend bestuurder.

Het bestuurskantoor is op de locatie Brede School Waterhoef, Schoolstraat 5, 5061 XA te Oisterwijk. Tel. 013-5230833.

Hieronder treft u de namen aan van het algemeen bestuur:

Gert-Jan Leenknegt (voorzitter), Jacqueline Sebregts-van der Lubbe (vice-voorzitter) Lisette Vromans, Marion van Ierland, Gé Verhoeven, Ton van Houtert.

Het secretariaat wordt beheerd door José Wijnheijmer

De adviseurs/ondersteuners van de stichting zijn: Henk v.d. Meijdenberg (bouwkundige zaken), Jan Geerts (financiën) en Jo de Wilt (beleid, kwaliteitszorg en ICT).

Namens het schoolbestuur wens ik iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

 

Ton Bressers (uitvoerend bestuur)

 

Voor meer info bel direct:

013 711 24 11

 

Activiteiten

Ga direct naar onze jaarkalender >>