Bestuur

Stichting BOOM is het schoolbestuur of bevoegd gezag van zeven scholen voor katholiek onderwijs in Oisterwijk en Moergestel. De naam BOOM staat voor Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel. In 1998 is de stichting ontstaan door samenvoeging van de Katholieke schoolbesturen uit Oisterwijk en Moergestel. Op de website www.stgboom.nl treft u algemene informatie aan over onze stichting en kunt u doorklikken naar de websites van de individuele scholen.

Besturen

Vanaf 2011 is er sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het Algemeen Bestuur is belast met het toezicht, het Uitvoerend Bestuur bestuurt de stichting. Op een aantal wezenlijke punten geeft het Algemeen Bestuur vooraf haar goedkeuring, het Uitvoerend Bestuur besluit daarna hierover en zorgt voor uitvoering.

De uitvoerend bestuurder laat zich bijstaan door een aantal adviseurs waaronder het directeurenteam; de DAR (Directie Advies Raad). Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden.

De uitvoerend bestuurder vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.

Medezeggenschap

Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd en op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De directeur overlegt met de MR over zaken die de school betreffen.

Van elke MR neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig met het algemeen beleid van de stichting, waarover de uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt. Voor sommige beleidsplannen/-wijzigingen is instemming nodig en voor andere beleidsplannen/-wijzigingen wordt om advies gevraagd.

Onze plannen

Op het moment van het uitgaan van deze schoolgids is het nieuwe strategisch beleidsplan in ontwikkeling. Totdat dit nieuwe plan wordt vastgesteld, zal het huidige strategisch beleidsplan worden aangehouden als richting. De nieuwe strategische plannen volgen logisch op de reeds ingezette koers.

In het strategisch beleidsplan van 2014-2018 zijn de belangrijkste items beschreven, op basis van deze strategische uitgangspunten krijgt het schoolplan op schoolniveau inhoud. Hieronder vindt u de speerpunten voor de komende jaren.

Onderwijs en opvoeding
 • Scholen en leerkrachten werken doelgericht.
 • Ambities van resultaten en tevredenheid liggen vast.
 • Opbrengstgericht onderwijs betreffende de brede ontwikkeling van kinderen.
 • Kinderen krijgen meer regie over hun eigen leerproces.
Passend onderwijs
 • Scholen komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
 • Men gaat uit van talenten van kinderen en heeft hoge verwachtingen.
 • Het ondersteuningsprofiel ontwikkelt zich verder.
Professionele leergemeenschappen
 • Leren van en met elkaar.
 • De ontwikkeling van de leerkracht staat centraal, het is alle daagse praktijk.
 • De gesprekkencyclus is een belangrijk middel hiertoe.
ICT en mediawijsheid
 • Sociale media voor communicatie onderling en met ouders /externen.
 • Publieke verantwoording op stichtings- en schoolniveau, versterking ouderbetrokkenheid.
Financiën
 • Effectief en efficiënt ingezet, baten en lasten in balans.
 • Zicht op risico’s en mogelijke oplossingen.
Externe verbindingen
 • Natuurlijke verbinding onderwijs, opvang en peuterwerk.
 • Duurzaamheid en bewegen vanuit brede school gedachte.
 • Bezinning op schaalgrootte, open mind voor strategische verbindingen.

Merkwaarden stichting BOOM

Ter voorbereiding op het nieuwe strategische beleidsplan hebben we de waarden van stichting BOOM opnieuw vastgesteld. Stichting BOOM hanteert de volgende uitgangspunten om tot een zingevende bodem te komen.

We beogen met onze onderwijsorganisatie een manier van werken zodat leren en ontwikkelen voldoening en genot geeft en het werken vanuit een “flow” bevorderd wordt. De horizon is een duurzame en vreedzame leefomgeving en we vertrouwen in vooruitgang met plezier. Groei en nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd door het prikkelen van zintuigen, wat ons onderwijs tot een belevenis maakt. De BOOM-waarden zijn de volgende waarden waardoor we ons met elkaar verbonden voelen.

BOOM-Waarden
 • Welbevinden
 • Authenticiteit
 • Samenwerken
 • Groei

Een verdieping van deze waarden zal terug te lezen zijn in het nieuwe  Koersplan / strategisch beleid van de stichting. De stichting streeft naar het zijn van een platte netwerkorganisatie waarin op basis van vertrouwen ruimte is voor ondernemerschap en waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de professionals liggen.

Werkgroepen

Binnen de stichting is een aantal werkgroepen actief om daar waar dat gewenst is de afstemming te bevorderen. Zij zijn leidend in het ontwikkelen en borgen van beleid. De volgende werkgroepen zijn in de stichting actief:

 • WG Onderwijs en Kwaliteit
 • WG Personeel
 • WG Financiën
 • WG (Hoog)begaafdheid
 • WG ICT
 • WG Privacy

Voor verdere informatie

Bij vragen en/of opmerkingen op het niveau van de school is de leerkracht / directeur het eerste aanspreekpunt. Meestal wordt daar een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.
Het bestuurskantoor is op de locatie Brede School Waterhoef, Schoolstraat 5, 5061 XA te Oisterwijk. Tel. 013-5230833.

Hieronder staat de huidige bezetting van Raad van Toezicht. Er is nog sprake van een vacature die op voordracht van de GMR benoemd zal worden.

 • Bernard Smits (voorzitter)
 • Isabelle Diepstraten
 • Mandy Hundertmark
 • Michiel van Amelsfort
 • Sander de Landmeter

Het secretariaat wordt beheerd door José Wijnheijmer.

 

Meer informatie? Bel met

013 711 24 11